(Pin Yin)

 

 

 

 

 

 

 

-, Pin Yin (, 360).

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

A

a

ai

an

ang

ao

 

 

 

B

ba

bai

ban

bang

bao

bei

ben

beng

bi

bian

biao

bie

bin

bing

bo

bu

C

ca

cai

can

cang

cao

ce

cen

ceng

ci

cong

cou

cu

cuan

cui

cun

cuo

CH

cha

chai

chan

chang

chao

che

chen

cheng

chi

chong

chou

chu

chuai

chuan

chuang

chui

chun

chuo

 

 

D

da

dai

dan

dang

dao

de

dei

deng

di

dia

dian

diao

die

ding

diu

dong

dou

du

duan

dui

dun

duo

 

 

E

e

ei

en

eng

er

 

 

 

F

fa

fan

fang

fei

fen

feng ()

fo

fou

fu

 

 

 

G

ga

gai

gan

gang

gao

ge

gei

gen

geng

gong

gou

gu

gua

guai

guan

guang

gui

gun

guo

 

H

ha

hai

han

hang

hao

he

hei

hen

heng

hm

hng

hong

hou

hu

hua

huai

huan

huang

hui ()

hun

huo

 

 

 

J

ji

jia

jian

jiang

jiao

jie

jin

jing

jiong

jiu

ju

juan

jue

jun

 

 

K

ka

kai

kan

kang

kao

ke

ken

keng

kong

kou

ku

kua

kuai

kuan

kuang

kui

kun

kuo

 

 

L

la

lai

lan

lang

lao

le

lei

leng

li

lia

lian

liang

liao

lie

lin

ling

liu

long

lou

lu

luan

lüe

lun

luo

 

 

 

M

m

ma

mai

man

mang

mao

me

mei

men

meng

mi

mian

miao

mie

min

ming

miu

mm

mo

mou

mu

 

 

 

N

n

na

nai

nan

nang

nao

ne

nei

nen

neng

ng

ni

nin

ning

niu

nong

nu

nuan

nüe

nuo

 

 

 

O

o

ou

 

 

P

pa

pai

pan

pang

pao

pei

pen

peng

pi

pian

piao

pie

pin

ping

po

pou

pu

 

 

 

Q

qi

qia

qian

qiang

qiao

qie

qin

qing

qiong

qiu

qu

quan

que

qun

 

 

R

ran

rang

rao

re

ren

reng

ri

rong

rou

ru

ruan

rui

run

ruo

 

 

S

sa

sai

san

sang

sao

se

sen

seng

si

song

sou

su

suan

sui

sun

suo

SH

sha

shai

shan

shang

shao

she

shei

shen

sheng

shi

shou

shu

shua

shuai

shuan

shuang

shui

shun

shuo

 

T

ta

tai

tan

tang

tao

te

ten

teng

ti

tia

tian

tiang

tiao

tie

ting

tiu

tong

tou

tu

tuan

tui

tun

tuo

 

W

wa

wai

wan

wang

wei

wen

weng

wo

wu

 

 

 

X

xi

xia

xian

xiang

xiao

xie

xin

xing

xiong

xiu

xu

xuan

xue

xun

 

 

Y

ya

yan

yang

yao

ye

yi

yin

ying

yong

you

yu

yuan

yue

yun

 

 

Z

za

zai

zan

zang

zao

ze

zei

zen

zeng

zi

zong

zou

zu

zuan

zui

zun

zuo

 

 

 

ZH

zha

zhai

zhan

zhang

zhao

zhe

zhei

zhen

zheng

zhi

zhong

zhou

zhu

zhua

zhuai

zhuan

zhuang

zhui

zhun

zhuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Mail.ru